tirsdag 3. januar 2017

Fredningen av laksefisk i Boknafjordbassenget


I flere år har sportsfisket etter laks og sjøørret måtte opphøre i Boknafjordbassenget i hele mars og april måned. Unntaket har vært Lysefjorden.

Ordlyden fra §3 i Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen lyder som følger:

Fiske med stang og håndsnøre fra land og fra båt er tillatt hele året, jf. imidlertid § 2.

Det åpnes likevel ikke for fiske etter anadrome laksefisk fra land eller båt i perioden 1. mars–30. april i følgende områder:


a. Ryfylkefjordene i Rogaland innenfor en linje mellom Tungenes og Kårstø, unntatt i Lysefjorden innenfor Lysefjordbrua.

b. Hardangerfjorden i Hordaland innenfor en linje mellom Bleiknes ved Husnes og til Ystadnes ved Ølve i Kvinnherad kommune.

c. Fjordområdet Sunndalsfjorden, Tingvollfjorden, Bergsøyfjorden og Batnfjorden innenfor E39 samt fjordområdet Surnadal/Halsafjord til Korsnesfjord i Møre og Romsdal.

d. Hele Sør-Trøndelag fylke samt i Trondheimsfjorden i Nord-Trøndelag.


Fredningen har en begrunnelse i bl.a. lakselusproblematikken og presset på villaks og sjøørret generelt, og dette har jeg stor forståelse for.

Det jeg ikke helt har forstått er hvorfor Lysefjorden i sør-fylket, altså sør i Rogaland for oss som bor nord i fylket, har vært unntatt denne fredningen. Som ivrig sportsfisker hele året og ofte etter sjøørreten gjennom vinter og vår har dette irritert meg litt. Hvorfor et unntak for Lysefjorden?

Kanskje har jeg også vært litt misunnelig på fiskerne i sørfylket som har kunnet fiske etter sjøørret i Lysefjorden gjennom mars og april, mens vi her i nordfylket har vært fratatt muligheten for dette fisket i Skjoldafjorden.


Hvorfor har ikke f.eks. Skjoldafjorden fått samme unntak? Vi som fisker i Skjoldafjordsystemet innenfor slusene, vi vet at fjorden har en svært god bestand av spesielt sjøørret, og mer eller mindre lusefri er også denne. Så hvorfor finnes det ikke et unntak for denne fjorden også?


En mail til fylkesmannen i Rogaland gav meg i grunnen svaret og er langt på vei også forståelig. Jeg spurte nemlig ansvarlig hos fylkesmannen om nettopp dette, hvorfor er det et unntak for Lysefjorden og ikke Skjoldafjorden under fredningen i mars og april hvert år. Her er svaret jeg fikk i dag:

Hei

Fredningen av sjøørret i sjøen i perioden 1. mars til 31. april er fastsatt i en nasjonal forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen (§ 3). Forskriften ble sist revidert av Miljødirektoratet i 2015 med virkning fra 2016. Under høringen hadde alle organisasjoner mulighet til å melde inn forslag til endringer i forskriften. Vi mottok ingen uttalelser vedrørende Skjoldafjorden. Forskriften revideres normalt hvert 4-5 år. Mindre endringen kan i unntakstilfeller gjøres hvis det fremkommer nytt kunnskapsgrunnlag.

I Lysefjorden er det grundig overvåking av sjøørretbestanden med gytefisktelling og el-fiske.

I Skjoldafjorden har vi dessverre ingen overvåking av sjøørretbestandene. Vi har dessuten ikke fått på plass en god kartlegging av sjøørretbekkene i fjordsystemet. Jeg håper likevel at vi i fremtiden kan finne penger til en kartlegging av bestandene i fjordsystemet slik at kunnskapsgrunnlaget styrkes. Når dette er på plass kan det være hensiktsmessig å vurdere endringer i fiskereglene.

Med hilsen

Stig Sandring
Seniorrådgiver
Fylkesmannen i Rogaland, Miljøvernavdelingen


Svaret her er som sagt forståelig, men jeg savner vel kanskje et engasjement da fra aktuelle lokale organisasjoner som f.eks. jeger-og fiskerforeninger i vårt distrikt. Disse sokner jo til Skjoldafjorden som sportsfiskefjord og kan ha medlemmer som fisker etter sjøørret nettopp i denne fjorden. Har disse foreningene sendt inn sine høringsuttalelser? Hvis så, hva har de meldt inn? Kanskje er det noen som leser dette som vet?

Vi får også håpe at det snart kan foretas en kartlegging av også Skjoldafjorden når det gjelder sjøørretbestanden spesielt.

EDIT 25. desember 2019: Det ble høsten 2018 foretatt en kartlegging av gytebekker- og elver i Skjoldafjordsystemet på oppdrag fra Tysvær kommune med økonomiske midler fra Fylkesmannen i Rogaland (Rapport: Habitatkartlegging og forslag til tiltak for sjøørret i vassdrag ved Skjoldafjorden).

5 kommentarer:

Inge Hårajuvet sa...

Hei! Hvorfor er det ikke anledning å fiske i den fredningsperioden? Hva er hensikten med fredningsperioden?

Bjarne Heyerdahl Sætrang sa...

Hei. Hensikten med fredningsperioden er at akkurat i disse to månedene så er ørreten virkelig igang med oppfetingen etter vinteren. Altså er det en sårbar periode for fisken. Sjøørreten og villaksen har i vest-og midt-Norge hatt en betydelig tilbakegang i fangstene de siste årene. Derfor er det innført begrensninger på fiske. Mye lakselus i fjordsystemene i disse landsdelene er også noe som man mener presser bestandene.

Aud sa...

Kanskje flere engasjerer seg etter innlegget ditt :-)

Lars Langåker sa...

Minner også om fredningssoner utenfor elver og bekker. Det er ikke lov å fiske nærmere enn 100m på hver side av utløpet i sjø. Det er også spesielle fredningsoner i Vatsfjorden, utenfor Vikedalselva og utenfor elva i Sandeid.

Bjarne Heyerdahl Sætrang sa...

Viktig info du kommer med her, Lars! :)

Legg inn en kommentar

Du må gjerne kommentere blogginnlegget.